Klauzula rekrutacyjna

Administratorem Danych Osobowych jest MONTEC PL spółka z o.o. (kontakt: ul. Bacha 16, 43-100 Tychy). MONTEC PL spółka z o.o. wyznaczyła Administratora Bezpieczeństwa, z którym może się Pani/Pan skontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych na adres email: a.krasuska@montec-pl.pl. Kandydat może zamówić kontakt telefoniczny z Administratorem Bezpieczeństwa przysyłając prośbę o kontakt wraz z podaniem numeru telefonu bezpośrednio na adres mailowy Administratora Bezpieczeństwa podany powyżej.

MONTEC PL spółka z o.o. prosi o podanie w zgłoszeniach rekrutacyjnych wyłącznie informacji wynikających z przepisów prawa pracy, w tym informacji o posiadanych uprawnieniach lub okolicznościach szczególnych, jeżeli ich posiadanie/spełnienie jest wymagane szczególnymi przepisami prawa do wykonywania pracy na tym stanowisku.

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 pkt. a i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L 119/1 z 4.5.2016; dalej: RODO). 

Dostęp do Pani/Pana danych będą mieli wyłącznie upoważnieni pracownicy oraz Zarząd  MONTEC PL spółka z o.o.

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV, gdyby z jakichkolwiek względów MONTEC PL potrzebował jeszcze jednego kandydata na to samo stanowisko. Za zgodą kandydatów w okresie 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez MONTEC PL spółka z o.o. w Tychach na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko __________________."

Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez MONTEC PL spółka z o.o. w Tychach na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska niż __________________, nie później niż w okresie 1 roku od dnia zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko __________________."